הסכם השימוש:

אתר אינטרנט זה (להלן: "האתר"), כולל דעות, מידע, בסיס נתונים, חדשות מתחומים שונים וגרפיקה. המידע המוצע באתר אינו כרוך בתשלום בשלב זה והגישה לאתר נעשית, לאחר קריאת תנאי הסכם זה ובכפוף להסכמת המשתמש לתנאיו.

כניסה לאתר, כפופה לתנאים המפורטים להלן, אשר שינויים יכול להיעשות בו מהווה הסכמה לתנאים האמורים או כפי שיהיו מעת לעת. אם אינך מעונין להיכנס להסכם זה, אנא לחץ כאן ותופנה לאתר חיצוני.

1. בעלות

למשתמש לא יהיו כל זכויות על בעלות על מידע כלשהו המצוי באתר. הסכם זה הוא הרשאה בלבד להשתמש באתר. זכויות הבעלות על כל המופיע באתר, כולל כל זכויות הקניין הרוחני, יוותרו בכל עת בבעלות ערן בן-חורין, ניר יוסף וטל מופקדי (להלן: "הכותבים").

2. זכויות יוצרים

כל המידע המצוי באתר (להלן: "המידע"), לרבות טקסט, נוסחאות, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, ישומי תוכנה, גרפים ותמונות הם רכושם של הכותבים. אין להעתיק או לפרסם כל חלק מן המידע ללא הסכמתם המפורשת של הכותבים. האתר והתוכן והמידע המופיע בו מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות והם מיועדים לשימוש פרטי בלבד ולא-מסחרי.

4. אחריות

האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, התכנה העומדת בבסיסו, מידע וחומר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומועמדים לרשותך כמות-שהם (AS-IS). בכפיפות להסתייגויות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין הכותבים אחראים, במפורש או מכללא, לגבי:

4.1 המידע והחומר המצוי באתר;

4.2 לגבי החומר, המידע והפעולות, אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר;

4.3 לגבי כל מוצר, תוכנה או שירותים, שהגישה אליהם התבצעה באמצעות קישור אלקטרוני מן האתר;

4.4 לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב המשלוח של מידע חסוי, רגיש או בלתי הולם דרך האתר;

4.5 לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בבסיס הנתונים, התוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר;

4.6 זמינות המידע באתר ו/או ליקויים בדרך העברתו;

הכותבים פועלים לוודא את אמינותו ודיוקו של המידע המצוי באתר, אך אינם אחראים ו/או ערבים לאמינות ודיוק המידע, כאמור. במידה ויתגלה אי-דיוק או טעות במידע אשר באתר, יש להודיע על כך לכותבים כדי שתוכל לתקנו. בכל מקרה בו תתגלה סתירה בין הנתונים והמידע המתפרסמים באתר לבין נתונים המופיעים בפרסומים רשמיים או מקוריים בכתב, יחשב החומר בפרסומים הרשמיים והמקוריים בכתב כנכון. הכותבים מדגישים בזאת כי פעילות בנכסים פיננסים, שוק ההון וכל מידע אחר דורשות מומחיות מקצועית מיוחדת והם נעשים על דעת ובאחריות המשתמש בלבד. המידע והשירות באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי בתחומים הנ"ל.

4.7 לתוכן המודעות ו/או הפרסומות המוצגות באתר ו/או למידע הכלול בהן ו/או להצהרות הכלולות בהן;

4.8 למודעות, לפרסומות ולתוכן המוצגים באתר, בכל צורה שהיא, אשר מאפשרים הפניה לאתרים מקוונים אחרים לרבות התוכן המוצג באתרים המקוונים האחרים ו/או לשימושיהם ו/או למטרותיהם;

4.9 למידע המתפרסם באתר על ידי המשתמשים בו, לרבות מהימנותו ו/או טיבו ו/או לכל תוצאה אשר תנבע כתוצאה משימוש במידע זה על ידי משתמש אחר. אין באמור כדי לגרוע מן האמור בסעיף 8 להלן;

4.10 אין לראות בתכנים המופיעים באתר משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.

4.11 מובהר כי לבעלי/ מנהלי / עורכי / כתבי האתר קיימת החזקה ו/או עשויה להיות החזקה במניות ו/או בניירות ערך ו/או בנכסים פיננסיים שונים, הנסקרים בכתבות המתפרסמות באתר ו/או קשרים עסקיים ו/או אחרים לגופים ו/או תאגידים בעלי עניין ופעילות בנכסים פיננסיים.

5. שינויים

הכותבים שומרים לעצמם את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר, בכל עת מכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצידם.

6. קישורים

האתר מכיל בתוכו מצביעים וקישורים אלקטרוניים (HIPERLINK) אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים על אתרים אחרים במרחבי האינטרנט (להלן: "מקורות אחרים") ומהם. אם לא נאמר אחרת על ידי הכותבים, קישורים אלקטרוניים אל האתר וממנו אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או מכללא, על ידי הכותבים לגבי אותם מקורות אחרים.

7. הוראות שימוש בשירותים

7.1 המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מסכים ומתחייב לפעול בהתאם להוראות שימוש אשר הכותבים יפרסמו מעת לעת בכל הנוגע לשימוש בשירותים. נוסף על האמור לעיל, המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ, למכור, להעתיק או לפרסם מידע או חומר אחר מהאתר בין בתמורה ובין שלא בתמורה ללא הסכמתם המפורשת מראש ובכתב של הכותבים, ובכלל זה מידע או חומר:

א. העלולים להגביל אחרים או למנוע מהם את השימוש באתר;

ב. האסורים לפרסום או לשימוש, הם בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, הטרדה מינית, גזענות, פגיעה ברגשות ואמונות, פורנוגרפיה או ביטוי אחר, העלול לפגוע במאן דהוא;

ג. שהם בגדר דבר העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או עלולים לעורר אחריות משפטית;

ד. העלולים להפר זכויות קניין של אחר, כולל, אך לא רק, זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;

ה. הכוללים וירוס או תוכנה אחרת העלולים לחבל במערכות מחשב;

ו. הכוללים פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת מראש של הכותבים;

7.3 האתר כולל בין היתר ערוצים המאפשרים למשתמש להזין למערכת טקסטים ותכנים. המשתמש מתחייב שלא להזין אל תוך המערכת תכנים בלתי חוקיים ו/או תכנים מטעים ו/או תכנים שיש בהם הסתה, השמצה, הטרדה מינית, גזענות, לשון הרע, פגיעה בפרטיות או הנושאים אופי אחר שיש בו להזיק או לפגוע במאן שהוא והמשתמש בלבד יהא אחראי לתכנים שהוזנו על ידו לאתר ומתחייב לפצות את הכותבים, מייד עם דרישה ראשונה, בגין כל תביעה ו/או דרישה בקשר לתכנים שהוזנו על ידו לאתר.

7.4 המשתמש מצהיר כי הוא בעל ידע ונסיון בתחומים ובתכנים המפורטים באתר וככל שאינו, השימוש באתר אינו מחליף יעוץ פרטני ומקצועי שיקבל בתחומים אלו.

7.5 הכותבים יהיו רשאים, על-פי שיקול דעתם הבלעדי, לחסום את ההרשאה למשתמש כלשהו במקרים של עבירה על החוק או על תנאי השימוש באתר, או כאשר הפריע המשתמש לפעילותה התקינה של המערכת.

8. פיקוח

אין הכותבים יכולים לפקח על כל המידע והודעה המועלים על האתר על ידי המשתמשים אחרים. בלי לגרוע מן האמור, הכותבים שומרים לעצמם את הזכות בכל עת למסור לאחרים כל מידע אשר ידרש מהם על פי חוק, כמו גם על זכותם לערוך, להסיר ולסרב להעלות על האתר כל מידע והודעה שלפי שיקול דעתם הבלעדי של הכותבים פוגע בעליל או מפר תנאי מתנאי הסכם זה.

9. חסיון

הנני מודע לכך, כי תשדורת של מידע אל האתר וממנו אינן חסויות, ושהנטל לשמירת סודיותן של תקשורות המועברות אל האתר, ממנו ודרכו, מוטל עלי בלעדית.

10. סמכות שיפוט

הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט בתל אביב. על הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970. בלי לגרוע מן הכלליות או לגרוע מן הסעדים הניתנים על פי הוראות כל דין, הכותבים יהיו רשאים להפסיק באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים שלפי הסכם זה, בלי שינקטו נגדם צעדים.

11. תגובות גולשים באתר

א. האתר מאפשר לגולשים המשתמשים בו להגיב ו/או להוסיף הודעות ו/או תכנים מטעמם וכן לעיין בתכנים ו/או הודעות שנכתבו על ידי משתמשים אחרים באתר (להלן: "התכנים"). התכנים הנם באחריותו של המשתמש בלבד. מסירת תכנים כלשהם לפרסום באתר אינה מקנה את הזכות לדרוש כי התוכן אשר נמסר יפורסם.

ב. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שהתכנים נכתבו על ידי המשתמשים וכי הכותבים ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים להם, לנכונותם, טיבם ו/או איכותם ולכל נזק שיגרם למשתמש ו/או לאחרים מפרסום התכנים ו/או מכל שימוש שיעשה על ידי המשתמש ב תכנים. התכנים אינם מבטאים את עמדת הכותבים ואין בפרסומם כל ערובה לאמינותם ו/או לשלמותם ו/או לחוקיותם.

ג. בעת משלוח או מסירת תכנים ל פרסום באתר, האחריות המוחלטת והבלעדית לתכנים חלה על המשתמש לרבות לכל תוצאה אשר תנבע מהפרסום ועל כן על המשתמש להקפיד כי התכנים יעמדו בדרישות החוק. אשר על כן, המשתמש מתחייב בזאת כי התגובות של המשתמש באתר לא יהיו שקריות או מטעות, לא יפרו הוראות כל דין ו/או לא יכללו כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר, כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, ו/או כל חומר בלתי חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מזהה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר גזעני ו/או מפלה בין קבוצות, עוין, גס רוח או מעליב ו/או המהווה לשון הרע על אדם או פוגע בפרטיותו ו/או כל תוכן המזהה אישית אנשי ם אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם ו/או כל תוכן הכולל תוכנות עוינות ו/או נגיפי מחשב ("וירוס") ו/או כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים והסבירים באינטרנט ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/ או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 .

ד. מובהר למשתמש כי אתר זה והתכנים בו אינם משמשים כעצה מקצועית (כדוגמת עצת עורך דין ו/או רופא וכיוב') ו/או עצה פיננסית בכל דרך ו/או צורה שהיא וכי התכנים המופיעים בה, כאמור, הנם על דעת המשתמשים באתר בלבד, וכי הכותבים לא יהיו אחראים לתכנים אלו ולתוצאות, ישירות או עקיפות, שעלולות להיגרם למשתשמש ו/או למי מטעם המשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו אם החליט המשתמש לפעול על בסיס תכנים אלו.

ה. מבלי לגרוע מאחריות המשתמש בכל דרך שהיא, ו/או מכל זכות הקיימת לחברה על פי דין, הכותבים יהיו רשאים למחוק תכנים לאלתר, כולם ו/או את חלקם /או לבדוק את כל התכנים אותם המשתמש מעביר לפני הפרסום שלהם על מנת לנסות ולמנוע פרסום תכנים אשר הם בלתי חוקיים, על פניהם, ללא צורך בהפעלת שיקול דעת שיפוטי, וכן למנוע פרסום תכנים אשר, על פניהם, אינם עומדים בדרישות הדין והשיח המקובל ו/או אשר כוללים דברי נאצה , איומים או ביטויים פוגעניים. ברור למשתמש, כי הכותבים אף יהיו רשאים לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות אלה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין וכן תהיה רשאית להם עביר את פרטיו לכל גורם שיפגע מפרסום התגובה.

הנני מאשר בזאת כי קראתי את כל תנאי ההסכם המפורטים לעיל וכי השימוש במידע באתר יתבצע בהתאם לתנאים כאמור.